Lyceum Montessori Ostrava

Připravujeme pro vás první Montessori střední školu v Ostravě - Lyceum Montessori Ostrava.

Kombinované Lyceum Montessori Ostrava je školní zařízení, které spojuje tradiční lyceální vzdělávání s Montessori pedagogickými principy, aby poskytlo studentům unikátní a stimulující vzdělávací prostředí. Tato kombinace umožňuje studentům rozvíjet své potenciály, samostatnost a zájem o učení se v přátelském a podpůrném prostředí.

Naše vize

„Být organickou učící a zároveň učící se školou s kořeny v Montessori filozofii a školou respektující globální vývoj světa, školou, která je pro své systematické a moderní směřování ke kvalitě ve vzdělávání respektována a zároveň přitažlivá, jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své spolupracovníky.“

Principy školy

Kompetence versus memorování.

Montessori principy – partnerský a spolupracující přístup, rozvoj kritického a otevřeného myšlení, vrstevnické učení, připravené bezpečné a podnětné prostředí.

Multidisciplinární výuka (Praktické propojování jednotlivých předmětů.)

Respektování vzdělávacích potřeb jako reakce na rozvoj AI a dalších technologií.

Vzdělání pojímáno jako svobodná cesta ke smysluplnému a odpovědnému životu.

Studentské projekty s přeshraničním rozsahem a praxe, které umožňují studentům vyzkoušet si nabyté vědomosti v reálném prostředí.

Důraz na tvůrčí využití poznatků a vedení studentů k práci na skutečných projektech a vlastní seberealizaci, inovace i týmovou spolupráci.

Formativní hodnocení.

Vzděláváním připravit na život!

Profil absolventa

Jejich místem protéká říčka jménem Duden a zásobuje ji nezbytnou regelialií. Je to ráj

+04 367 4422

The search for eternal youth has to be a human imagination since times accident the search for eternal .

Profil absolventa

Technické zaměření

Technicky zaměření absolventi jsou připraveni zejména k terciárnímu studiu technických oborů. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit na pracovištích vyžadujících efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z projektové práce ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství. Cílem technického zaměření je rozšířit znalosti a dovednosti z aplikované matematiky, technické fyziky, ICT (informační a komunikační technologie) a předmětů jako je technické kreslení a deskriptivní geometrie.

Přírodovědně zaměření

Přírodovědně zaměření absolventi jsou připraveni zejména ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení.

Humanitní zaměření

Humanitně zaměření absolventi jsou připraveni zejména ke studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol. Při přímém vstupu na trh práce se mohou uplatnit ve výchovných, vzdělávacích a sociálních institucích a na pracovištích vyžadujících připravenost k efektivní práci s lidmi, sociální dovednosti, využití prostředků informačních a komunikačních technologií.

Your Complete Guide to Photography

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Learn Python – Interactive Python

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Introduction to Edu_Learn LMS Plugin

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary
K. K. Dokania WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Amelia Ava WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Lucy Evelyn WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Latest ekit news

Ekit Latest News

Přijďte se k nám podívat!